Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού-ΘΑΛ-ΧΩΡ 2

Περισσότερα

Ανάγκη για ΘΧΣ

Η ιδέα του έργου αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας φάσης υλοποίησης του Στρατηγικού Έργου «ΘΑΛ-ΧΩΡ» (Κ05_03_02,Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013). Μέσα από την προσπάθεια που έγινε σε επίπεδο συλλογής και κωδικοποίησης δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν εγγενείς και σημαντικές ελλείψεις που πρέπει να διορθωθούν προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες εφαρμογής του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) σε συνδυασμό με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) …
Περισσότερα

Υλοποίηση ΘΑΛ-ΧΩΡ 2

Το έργο κεφαλαιοποιεί την προηγούμενη συνεργασία τόσο σε επίπεδο εταιρικού σχήματος, όσο και σε επίπεδο περιεχομένου, δεδομένου ότι πέντε (5) από τους έξι (6) εταίρους συμμετείχαν στο «ΘΑΛ-ΧΩΡ» και υλοποίησαν «στατιστικά σημαντικό» έργο. Το «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2» ενσωματώνει τις αλλαγές του ελληνικού θεσμικού πλαισίου για το ΘΧΣ με την συμμετοχή του αρμόδιου Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ως νέου στρατηγικού εταίρου. Διαμορφώνεται έτσι ένας νέος «διασυνοριακός θεσμικός πόλος» …
Περισσότερα

Αναφορά στο ΘΧΣ

Το ΘΑΛ-ΧΩΡ προετοίμασε την Κύπρο και την Ελλάδα για να συμμορφωθούν με με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ που θεσπίζει το πλαίσιο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (ΘΧΣ). Μέσω του ΘΑΛ-ΧΩΡ αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία για ΘΧΣ η οποία στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για πιλοτικές εφαρμογές σε επιλεγμένες περιοχές στην Κύπρο (περιοχή Λεμεσού) και στην Ελλάδα (νησιά Λέσβου και Ρόδου).
Περισσότερα

Η δημιουργία της ιστοσελίδας Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της διαχειριστικής αρχής.