Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΘΑΛ-ΧΩΡ 2

Περισσότερα

Ανάγκη για ΘΧΣ

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ) αποτελεί βασικό εργαλείο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και συνιστά σημαντικό μέσο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων ζωνών και των παράκτιων περιφερειών. Ο ΘΧΣ ορίζεται ως μία δημόσια διαδικασία ανάλυσης και κατανομής χωρικά και χρονικά των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές για την επίτευξη οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων.
Περισσότερα

Υλοποίηση ΘΑΛ-ΧΩΡ 2

Το έργο κεφαλαιοποιεί την προηγούμενη συνεργασία τόσο σε επίπεδο εταιρικού σχήματος, όσο και σε επίπεδο περιεχομένου, δεδομένου ότι πέντε (5) από τους έξι (6) εταίρους συμμετείχαν στο «ΘΑΛ-ΧΩΡ» και υλοποίησαν «στατιστικά σημαντικό» έργο. Το «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2» ενσωματώνει τις αλλαγές του ελληνικού θεσμικού πλαισίου για το ΘΧΣ με την συμμετοχή του αρμόδιου Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ως νέου στρατηγικού εταίρου. Διαμορφώνεται έτσι ένας νέος «διασυνοριακός θεσμικός πόλος» …
Περισσότερα

Υλοποίηση ΘΑΛ-ΧΩΡ

Το ΘΑΛ-ΧΩΡ προετοίμασε την Κύπρο και την Ελλάδα για να συμμορφωθούν με με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ που θεσπίζει το πλαίσιο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (ΘΧΣ). Μέσω του ΘΑΛ-ΧΩΡ αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία για ΘΧΣ η οποία στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για πιλοτικές εφαρμογές σε επιλεγμένες περιοχές στην Κύπρο (περιοχή Λεμεσού) και στην Ελλάδα (νησιά Λέσβου και Ρόδου).
Περισσότερα

Η δημιουργία της ιστοσελίδας Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της διαχειριστικής αρχής.