Αναφορά στο ΘΑΛ-ΧΩΡ

Αναφορά στο ΘΑΛ-ΧΩΡ

Το ΘΑΛ-ΧΩΡ προετοίμασε την Κύπρο και την Ελλάδα για να συμμορφωθούν με με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ που θεσπίζει το πλαίσιο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (ΘΧΣ).

Μέσω του ΘΑΛ-ΧΩΡ  αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία για ΘΧΣ η οποία στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για πιλοτικές εφαρμογές σε επιλεγμένες περιοχές στην Κύπρο (περιοχή Λεμεσού) και στην Ελλάδα (νησιά Λέσβου και Ρόδου). Η διαχείριση των χωρικών συγκρούσεων μεταξύ διαφόρων χρήσεων της θάλασσας, ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας ήταν, επομένως, οι πιο σημαντικοί στόχοι του έργου.  Μέσω του ΘΑΛ-ΧΩΡ έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες ενέργειες:

  • Απογραφή ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στη θάλασσα και ανάλυση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
  • Ανάπτυξη ενός Web-GIS για την εμφάνιση όλων των συλλεγόμενων δεδομένων.
  • Επισκόπηση του νομικού πλαισίου και συστάσεις για τη βελτίωσή του.
  • Ορισμός μελλοντικών προτεραιοτήτων όσον αφορά την εξέλιξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη νέων.
  • Πιλοτική εφαρμογή του ΘΧΣ σε επιλεγμένους τομείς και σύνταξη πιλοτικών θαλάσσιων χωρικών σχεδίων.
  • Αξιολόγηση της μεθοδολογίας που ακολουθείται για τον ΘΧΣ και προσδιορισμός των ορθών πρακτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: