Δικαιούχος 1 – Περιγραφή διαγωνισμού Παραδοτέα
Διαχείριση και Συντονισμός έργου-Σύμβουλος διαχείρισης 1.1.2
Διαχείριση και Συντονισμός έργου-Εξακριβωτής 1.1.2
Δημοσιότητα και πληροφόρηση-Σύμβουλος Επικοινωνίας 2.1.1
Εξοπλισμός 2.1.1
Δήλωση Πολιτικής ΘΧΣ 4.1.1
Δικαιούχος 2 – Περιγραφή διαγωνισμού
Επιλογή “Σύμβουλου Διαχείρισης” 1.2.2
Επιλογή εξωτερικού Εξακριβωτή 1.2.2
Προμήθεια Εξοπλισμού για διενέργεια ημερίδας 2.2.1
Παροχή Υπηρεσιών για την διενέργεια ημερίδας 2.2.1
Αγορά  τεσσάρων μόνιμων γεωδαιτικών σταθμών παρακολούθησης 3.2.1
Αγορά ενός «Ολοκληρωμένου Φορητού Ηχοβολιστικού Πολλαπλής Δέσμης» 3.2.3
Μίσθωση λέμβου για την διενέργεια υδρογραφικών αποτυπώσεων 3.2.3
Δικαιούχος 3 – Περιγραφή διαγωνισμού
Διαχείριση και Συντονισμός έργου-Εξακριβωτής 1.3.2
Δημοσιότητα και πληροφόρηση-Σχεδιασμός Leaflet 2.3.1
Θαλάσσιος Χώρος/Διερεύνηση και αποτύπωση: Επικαιροποίηση βάσης δεδομένων ΘΑΛ-ΧΩΡ και Καταγραφή παράκτιου αρχαιολογικού περιβάλλοντος- Διαχρονικά στίγματα πλοίων 3.3.1
Θαλάσσιος Χώρος/Διερεύνηση και αποτύπωση: Βυθομετρικές Αποτυπώσεις Θαλάσσιου Χώρου – Πολυφασματικές ψηφιακές εικόνες 3.3.3
Θαλάσσιος Χώρος/Διερεύνηση και αποτύπωση: Βυθομετρικές Αποτυπώσεις Θαλάσσιου Χώρου – 1*Υπολογιστής 3.3.3
Προτάσεις Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού 5.3.1
Δικαιούχος 4 – Περιγραφή διαγωνισμού
Διαχείριση, Συντονισμός, Έλεγχος και Παρακολούθηση Έργου 1.4.2
Κατάλογος & χάρτες περιβαλλοντικών δεδομένων & χρήσεων στην ΑΟΖ της Κύπρου – Αγορά server, data storage, Η/Υ 3.4.1
Εκθέσεις συγκρούσεων & συμβατοτήτων στην ΑΟΖ της Κύπρου για θέματα κυματικής ενέργειας και θαλάσσιας ρύπανσης – Εκπόνηση 2 εκθέσεων 3.4.2
Δικαιούχος 5 – Περιγραφή διαγωνισμού
Διοίκηση και παρακολούθηση έργου – Εκθέσεις Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του έργου –  Προετοιμασία και υποβολή δαπανών προς πληρωμή και πιστοποίηση – Προετοιμασία Διαγωνισμών Ανάθεσης Μελετών / Υπηρεσιών / Προμηθειών/Πρόσληψης προσωπικού. Περιλαμβάνονται τυχόν δαπάνες συμμετοχής του αναδόχου στις συναντήσεις (διαχειριστικές, τεχνικές, δημοσιότητας, διαβούλευσης) 1.5.2
Δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας του έργου Υλικό δημοσιότητας / Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων δημοσιότητας του έργου (ενοικίαση χώρου, catering, οπτικοακουστικός εξοπλισμός) 2.5.1
Διοργάνωση Workshops / Εκδηλώσεων Διαβούλευσης σε Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο,  στο πλαίσιο της εκπόνησης της Ολοκληρωμένη θεώρηση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου της Ελλάδας, καθώς επίσης και στην περιοχή μελέτης του έργου κατά την εκπόνηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου (ενοικίαση χώρου, catering, οπτικοακουστικός εξοπλισμός και αποζημίωση προσκεκλημένων ομιλητών) 4.5.4
Αφορά στην προμήθεια hardware και software για την εγκατάσταση της γεωχωρικής βάσης δεδομένων  στο ΥΠΕΝ 3.5.2
Προμήθεια του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για το φυσικό αντικείμενο του έργου ( Π. 4.5.2, Π. 4.5.3) 4.5.2
Web GIS για τη Διαδικτυακή Πύλη ΘΧΣ (Προδιαγραφές και Περιεχόμενο) 3.5.1
Δομή και περιεχόμενο της γεωχωρικής βάσης δεδομένων (προδιαγραφές) 3.5.2
Ολοκληρωμένη θεώρηση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου της Ελλάδας(συμπεριλαμβάνεται η χωρική αποτύπωση δεσμεύσεων από: όλες οι τομεακές πολιτικές, από το εθνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές θεσμικό πλαίσιο, ρυθμίσεις του χωρικού σχεδιασμού και την Αξιολόγηση και σύνθεσηαποτελεσμάτων προγραμμάτων/έργων  που έχουν εκπονηθεί σε όλη την επικράτεια, με απώτερο στόχο να αξιοποιηθούν στον ΘΧΣ) 4.5.2
Εκπόνηση θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου με εφαρμογή κατευθύνσεων που απορρέουν από την ολοκληρωμένη θεώρηση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου (Π 4.5.2), καθώς και των αρχών και στόχων του Πρωτοκόλλου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης  σε νησί (π.χ. Κρήτη) ή σε σύμπλεγμα νησιών της επιλέξιμης περιοχής 4.5.3
Σύμβουλος υποστήριξης σε θέματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού 4.5.1
Πρόσληψη προσωπικού για τα παραδοτέα 1.5.3
2.5.1
4.5.4
Δικαιούχο 6 – Περιγραφή διαγωνισμού
έκδοση συλλογικού τόμου για το ΘΧΣ 2.6.2
Επιμόρφωση των εμπλεκόμενων στη διαδικασία του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού 3.6.3