Διαγωνισμοί

Επωνυμία ΦορέαΔικαιούχοςΠεριγραφή (τίτλος)ΠαραδοτέαΥλοποίηση
Υφυπουργείο Ναυτιλίας1Διαχείριση και Συντονισμός έργου-Σύμβουλος διαχείρισης1.1.2
  Διαχείριση και Συντονισμός έργου-Εξακριβωτής1.1.2
  Δημοσιότητα και πληροφόρηση-Σύμβουλος Επικοινωνίας2.1.1
  Εξοπλισμός2.1.1
  Δήλωση Πολιτικής ΘΧΣ4.1.1 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ2Επιλογή "Σύμβουλου Διαχείρισης"1.2.2
  Επιλογή εξωτερικού Εξακριβωτή1.2.2
  Προμήθεια Εξοπλισμού και παροχή Υπηρεσιών για διενέργεια ημερίδας2.2.1Mar-21
  Αγορά  τεσσάρων μόνιμων γεωδαιτικών σταθμών παρακολούθησης3.2.1 
  Αγορά ενός «Ολοκληρωμένου Φορητού Ηχοβολιστικού Πολλαπλής Δέσμης»3.2.3Nov-19
  Μίσθωση λέμβου για την διενέργεια υδρογραφικών αποτυπώσεων3.2.3Mar-21
ΤΕΠΑΚ3Διαχείριση και Συντονισμός έργου-Εξακριβωτής1.3.2
  Δημοσιότητα και πληροφόρηση-Σχεδιασμός Leaflet2.3.1
  Θαλάσσιος Χώρος/Διερεύνηση και αποτύπωση: Επικαιροποίηση βάσης δεδομένων ΘΑΛ-ΧΩΡ και Καταγραφή παράκτιου αρχαιολογικού περιβάλλοντος- Διαχρονικά στίγματα πλοίων3.3.1
  Θαλάσσιος Χώρος/Διερεύνηση και αποτύπωση: Βυθομετρικές Αποτυπώσεις Θαλάσσιου Χώρου - Πολυφασματικές ψηφιακές εικόνες3.3.3
  Θαλάσσιος Χώρος/Διερεύνηση και αποτύπωση: Βυθομετρικές Αποτυπώσεις Θαλάσσιου Χώρου - 1*Υπολογιστής3.3.3
  Προτάσεις Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού 2* Φορητοί Υπολογιστές5.3.1
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ4Διαχείριση, Συντονισμός, Έλεγχος και Παρακολούθηση Έργου1.4.2
  Κατάλογος & χάρτες περιβαλλοντικών δεδομένων & χρήσεων στην ΑΟΖ της Κύπρου - Αγορά φορητού Η/Υ3.4.1
  Εκθέσεις συγκρούσεων & συμβατοτήτων στην ΑΟΖ της Κύπρου για θέματα κυματικής ενέργειας και θαλάσσιας ρύπανσης - Εκπόνηση 2 εκθέσεων3.4.2Mar-20
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ5Διοίκηση και παρακολούθηση έργου - Εκθέσεις Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του έργου -  Προετοιμασία και υποβολή δαπανών προς πληρωμή και πιστοποίηση - Προετοιμασία Διαγωνισμών Ανάθεσης Μελετών / Υπηρεσιών / Προμηθειών/Πρόσληψης προσωπικού. Περιλαμβάνονται τυχόν δαπάνες συμμετοχής του αναδόχου στις συναντήσεις (διαχειριστικές, τεχνικές, δημοσιότητας, διαβούλευσης)1.5.2 
  Δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας του έργου Υλικό δημοσιότητας / Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων δημοσιότητας του έργου (ενοικίαση χώρου, catering, οπτικοακουστικός εξοπλισμός) 2.5.1 
  Διοργάνωση Workshops / Εκδηλώσεων Διαβούλευσης σε Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο,  στο πλαίσιο της εκπόνησης της Ολοκληρωμένη θεώρηση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου της Ελλάδας, καθώς επίσης και στην περιοχή μελέτης του έργου κατά την εκπόνηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου (ενοικίαση χώρου, catering, οπτικοακουστικός εξοπλισμός και αποζημίωση προσκεκλημένων ομιλητών)4.5.4 
  Αφορά στην προμήθεια hardware και software για την εγκατάσταση της γεωχωρικής βάσης δεδομένων  στο ΥΠΕΝ 3.5.2 
  Προμήθεια του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για το φυσικό αντικείμενο του έργου ( Π. 4.5.2, Π. 4.5.3)4.5.2 
  Web GIS για τη Διαδικτυακή Πύλη ΘΧΣ (Προδιαγραφές και Περιεχόμενο) 3.5.1 
  Δομή και περιεχόμενο της γεωχωρικής βάσης δεδομένων (προδιαγραφές)3.5.2 
  Ολοκληρωμένη θεώρηση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου της Ελλάδας(συμπεριλαμβάνεται η χωρική αποτύπωση δεσμεύσεων από: όλες οι τομεακές πολιτικές, από το εθνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές θεσμικό πλαίσιο, ρυθμίσεις του χωρικού σχεδιασμού και την Αξιολόγηση και σύνθεσηαποτελεσμάτων προγραμμάτων/έργων  που έχουν εκπονηθεί σε όλη την επικράτεια, με απώτερο στόχο να αξιοποιηθούν στον ΘΧΣ)4.5.2 
  Εκπόνηση θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου με εφαρμογή κατευθύνσεων που απορρέουν από την ολοκληρωμένη θεώρηση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου (Π 4.5.2), καθώς και των αρχών και στόχων του Πρωτοκόλλου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης  σε νησί (π.χ. Κρήτη) ή σε σύμπλεγμα νησιών της επιλέξιμης περιοχής4.5.3 
  Σύμβουλος υποστήριξης σε θέματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού 4.5.1 
  Πρόσληψη προσωπικού για τα παραδοτέα1.5.3 
   2.5.1 
   4.5.4 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ6Έκδοση συλλογικού τόμου για το ΘΧΣ2.6.2 
  Επιμόρφωση των εμπλεκόμενων στη διαδικασία του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού3.6.3