Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

Τι Είναι το Interreg

Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ETC), γνωστό και ως Interreg, είναι ένας από τους δύο στόχους της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και παρέχει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικής μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων από διάφορα κράτη μέλη.
Πρωταρχικός στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ETC) είναι η προώθηση μιας αρμονικής οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης της Ένωσης στο σύνολό της.

Το Interreg είναι δομημένο γύρω από τρία σκέλη συνεργασίας:

 • Διασυνοριακή (Interreg A)
 • Διακρατική (Interreg Β)
 • Διαπεριφερειακή (Interreg C)
 • Πέντε Προγραμματικές περίοδοι  του Interreg έχουν επιτευχθεί από το 1990 και μετά.

Το Πρόγραμμα Interreg V-A  Ελλάδα – Κύπρος “2014-2020” εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27/07/2015 με την απόφαση CCI2014TC16RFCB055.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 64.560.486,00 €, από τα οποία τα 54.876.411,00 € προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ (85%) και τα 8.472.545,65 € (15%) από εθνικούς πόρους.

Περιοχή συνεργασίας

Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος είναι οι Περιφέρειες Κρήτης (Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων), Βορείου Αιγαίου (Π.Ε Λέσβου, Σάμου και Χίου) και Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε Δωδεκανήσου, Π.Ε Κυκλάδων) στην Ελλάδα, καθώς και ολόκληρη η Κύπρος.

Στόχοι του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020:

 • Αύξηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος
  Ενίσχυση της εξωστρέφειας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
 • Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια
 • Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση
 • Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές
 • Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές
 • Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
 • Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης
 • Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων