Υλοποίηση ΘΑΛ-ΧΩΡ 2

Υλοποίηση ΘΑΛ-ΧΩΡ 2

Το έργο κεφαλαιοποιεί την προηγούμενη συνεργασία τόσο σε επίπεδο εταιρικού σχήματος, όσο και σε επίπεδο περιεχομένου, δεδομένου ότι πέντε (5) από τους επτά (7) εταίρους συμμετείχαν στο «ΘΑΛ-ΧΩΡ» και υλοποίησαν «στατιστικά σημαντικό» έργο. Το  «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2» ενσωματώνει τις αλλαγές του ελληνικού θεσμικού πλαισίου για το ΘΧΣ με την συμμετοχή του αρμόδιου Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ως νέου στρατηγικού εταίρου. Διαμορφώνεται έτσι ένας νέος «διασυνοριακός θεσμικός πόλος» από τρεις (3) καθ’ ύλην αρμόδιες εθνικές αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου για ΘΧΣ, που υποστηρίζεται τεχνικά από τον «διασυνοριακό επιστημονικό πόλο» τεσσάρων (4) πανεπιστημίων που εξειδικεύονται στη συλλογή/αποτύπωση/διαχείριση θαλάσσιων πληροφοριών και δεδομένων. Πρόκειται για μια συνεργασία–κλειδί με σαφή διασυνοριακό προσανατολισμό και στόχο την από κοινού επεξεργασία/κατάρτιση ΘΧΣχ στην βάση ενός κοινού διασυνοριακού πλαισίου ολοκληρωμένης θαλάσσιας διακυβέρνησης γύρω από μια κοινή θάλασσα-κοινό θαλάσσιο σύνορο Ελλάδας και Κύπρου, δύο χώρες που καλούνται να οικοδομήσουν την διασυνοριακή συνεργασία τους αποκλειστικά γύρω από μία κοινή θάλασσα.

Στη βάση αυτή έχει οργανωθεί και το συνολικό πλάνο εργασίας: ο «διασυνοριακός θεσμικός πόλος» ενισχύεται τεχνικά με τον απαραίτητο και σύγχρονο εξοπλισμό (ΠΕ3) η χρήση του οποίου δεν εξαντλείται στα εργαλεία πολιτικής ΘΧΣ (ΠΕ4) και τα  ΘΧΣχ (ΠΕ5) αλλά πρόκειται να εξυπηρετήσει και μελλοντικές (χαρτογραφικές) ανάγκες. Συνεπώς, το έργο συμβάλλει σημαντικά στην εναρμόνιση της Οδηγίας για ΘΧΣ αλλά αποτελεί και επένδυση για το μέλλον, υποστηρίζοντας την πλήρη ανάπτυξη ΘΧΣ και ΟΔΠΖ στις δύο (2) χώρες εμπλέκοντας ενεργά τις ομάδες στόχου που διαμορφώνουν τις χρήσεις στις περιοχές αυτές.

Προϋπολογισμός

ΦορέαςΧώραΣύνολο επιλέξιμων δαπανών (€)ΕΤΠΑΣυμμετοχή (€)Εθνική Συμμετοχή (€)
Κύριος ΔικαιούχοςΥφυπουργείο ΝαυτιλίαςΚύπρος230.000,00195.500,0034.500,00
Δικαιούχος της πράξης 2Υπουργείο Εσωτερικών - Τμήμα Κτηματολογίου και ΧωρομετρίαςΚύπρος529.000,00449.650,0079.350,00
Δικαιούχος της πράξης 3Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ΚύπρουΚύπρος700.000,00595.000,00105.000,00
Δικαιούχος της πράξης 4 Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστημίου ΚύπρουΚύπρος248.000,00210.800,0037.200,00
Δικαιούχος της πράξης 5Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝΕλλάδα600.000,00510.000,0090.000,00
Δικαιούχος της πράξης 6Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός ΈρευναςΕλλάδα450.000,00382.500,0067.500,00
Δικαιούχος της πράξης 7Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου ΘεσσαλίαςΕλλάδα400.000,00340.000,0060.000,00
Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης: 2.757.000,00 €