Δελτίο τύπου – 19 Ιουνίου 2019

Την Τετάρτη 12 και Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 2η συνάντηση διαχείρισης του έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» με ακρωνύμιο «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2». Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον Δικαιούχο 5 του έργου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, στο οίκημα του Πράσινου Ταμείου και συμμετείχαν επίσης ο Κύριος Δικαιούχος που είναι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου, και οι υπόλοιποι δικαιούχοι του έργου: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστήμιου Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στα πλαίσια της συνάντησης παρουσιάστηκε η μέχρι τώρα πρόοδος εργασιών του κάθε δικαιούχου σε σχέση με το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των τριών θεματικών ομάδων εργασίας και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα και ενέργειες για κάθε δικαιούχο.

Το έργο αυτό υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το έργο «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2», το οποίο αποτελεί συνέχεια του στρατηγικού έργου «ΘΑΛ-ΧΩΡ» έχει ως βασικό στόχο την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί θεσπίσεως πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (Οδηγία 2014/89/ΕΕ) και την κατάρτιση Θαλάσσιων Χωροταξικών Σχεδίων στα θαλάσσια ύδατα της Κύπρου και της Ελλάδας με βάση τη μεθοδολογία και τα διαδικαστικά βήματα που αναπτύχθηκαν στο έργο «ΘΑΛ-ΧΩΡ». Το «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2» ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018, έχει συνολική διάρκεια 36 μηνών και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι €2,757,000.00.