Στις 10 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε, στη Λευκωσία, συνάντηση για τον συντονισμό του ΠΕ 3, την οποία ηγήθηκε ο συντονιστής του ΠΕ3 (ΤΚΧ). Παρόντες ήταν το ΤΕΠΑΚ και το ΩΚ-ΠΚ. Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν ο ορισμός προτεραιοτήτων στην επικαιροποίηση των βάσεων δεδομένων.